IVV Technieken

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Orders door onze vertegenwoordigers aanvaard zijn slechts geldig na onze schriftelijke bevestiging.
 2. Tussen ons en de gefactureerde zijn slechts onze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij anders is schriftelijk overeengekomen.
 3. De koopwaren worden verkocht, in ontvangst genomen en aanvaard in onze werkplaatsen. Zij worden altijd verzonden op risico en gevaar van de koper, zelfs indien de verzending franco gebeurt.
 4. Klachten betreffende leveringen of uitgevoerde werken moeten om geldig te zijn ons schriftelijk toegezonden worden binnen de 5 dagen na ontvangst der goederen of de beëindiging van de werken.
 5. De leveringstermijnen en termijnen van de uitvoering der werken kunnen slechts te titel van inlichting bedongen worden en vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van het contract.
 6. De door ons vooropgestelde leveringstermijnen zijn slechts indicatief en zijn geenszins bindend. Alle werkonderbrekingen ten gevolge van onvoorziene omstandigheden of overmacht, ontslaan ons van alle leveringsverplichtingen, en laten ons toe, na de klant verwittigd te hebben, de bestaande contracten of niet uitgevoerde gedeelte ervan te verbreken, zonder dat de klant een schadevergoeding kan vorderen.
 7. Bij vernietiging van de bestelling door de klant blijft het gestorte voorschot met volle recht en definitief door ons verworven.
 8. Alle facturen moeten betaald zijn binnen de maand na de factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn en zonder ingebrekestelling is een intrest van 18% verschuldigd op de hoofdsom. Ingeval een factuur op de vervaldag niet is betaald zal deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 15% ten titel van buitengerechtelijke schadevergoeding met een minimum van 100 Euro. De verzending van de factuur geldt als aanmaning.
 9. Alle facturen zijn betaalbaar in onze woonplaats, zelfs indien de koopwaren franco zijn verkocht.
 10. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement van Tongeren bevoegd.
 11. Het trekken en/of aanvaarden van wissels mogen niet worden beschouwd al een afwijking van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Wissels of checks worden slechts aanvaard als betalingswijze mits alle kosten van disconto ten laste van de debiteur - klant worden aangenomen.
 12. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schade ten gevolge van de aanwezigheid of de verspreiding van asbest, asbestvezels of producten die asbest bevatten, voor zover de schade voorvloeit uit de schadelijke eigenschappen van asbest.
 13. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verantwoordelijkheid en het risico over de verkochte goederen en hun toebehoren op de klant overgaan van bij het sluiten van de overeenkomst,maar dat de goederen en hun toebehoren onze eigendom blijven zolang de klant zijn verplichtingen niet volledig heeft ingevuld,onder andere niet het volledige bedrag betaald heeft,eventuele nalatigheidintresten nog verschuldigd is of ook nog alle bijkomende kosten.
 14. Het is aan de klant verboden de goederen hetzij verkopen,hetzij te verwerken,hetzij te verpanden aan een derde of er erover op enige wijze te beschikken zolang de verkoopprijs niet volledig is betaald. Worden de goederen toch verkocht dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte goederen
 15. In toepassing van bovenstaande bepalingen hebben wij het recht om onmiddellijk de verkochte goederen met hun toebehoren terug te nemen waar ze zich bevinden, waarbij alle kosten van weghaling, vervoer en dergelijke ten laste van de klant vallen. De klant is verplicht aan ons mee te delen waar de verkochte goederen zich bevinden en alle medewerking te verlenen voor ons weghaling. Als dit weghalen door welke oorzaak ook zou verhinderd worden door toedoen van de klant,zijn aangestelde of zijn schuldeisers, is de klant van rechtswege aan ons een vergoeding verschuldigd ten belopen van 500 Euro per dag tot op de dag dat de goederen in ons bezit worden gesteld.
 16. Herzieningsformule vermeld in het lastenboek is eveneens geldend voor deze aanneming. Indien niet vermeld, is de formule van het Ministerie van Openbare Werken geldend met volgende coëfficiënten p=P(0.40s/S + 0.40 i/I +0.20)